Image

Regulamin

Regulamin i Zasady Komisu Babyland

1. Przyjęcie rzeczy w Komis i ich sprzedaż odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Komisantem (Komisem) a Komitentem (osoby wstawiającej w komis).

2. Komitent oświadcza, że wstawiane rzeczy stanowią jego własność i nie są obciążone długami, ograniczeniami w rozporządzaniu, ani ograniczonymi prawami rzeczowymi.

3. Umowa komisowa zostaje zawarta na okres 90 dni kalendarzowych i jest sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

4. Komisant przyjmuje od Komitenta w komis rzeczy niezniszczone, w stanie nienagannym, czyste i uprasowane. Przy sprzedaży komis pobiera prowizję – 30% od ceny sprzedaży.

5. W razie rozwiązania umowy na życzenie Komitenta przed upływem terminu jej ważności, Komis pobiera opłatę w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy.

6. W razie nie sprzedania towaru i nie odebrania go przez Komitenta w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od upłynięcia terminu ważności umowy, towar przechodzi na własność Komisanta – zgodnie z art. 180 Kodeksu Cywilnego jako towar porzucony. Komitent nie ma możliwości odzyskania porzuconego towaru.

7. Odbiór niesprzedanego towaru przed wygaśnięciem umowy odbywa się po wcześniejszym powiadomieniu (osobistym bądź telefonicznym) Komisanta. Komisant ma do 7 dni roboczych na przygotowanie towaru do odbioru.

8. Komitent ponosi pełną odpowiedzialność za ukryte wady towaru.

9. Po odbiór pieniędzy bądź towaru należy zgłaszać się tylko z oryginałem umowy. W przypadku nie dostarczenia oryginału umowy (zagubienia bądź zniszczenia) Komisant pobiera opłatę wysokości 5 zł za wydanie kopii umowy.

10. Komitent wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Komisanta i ich przetwarzanie – zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych – w celach związanych z zawartą umową.

11. Komisant może odmówić przyjęcia towaru do sprzedaży w każdym przypadku, jak również ma prawo do zakończenia umowy przed czasem bez konieczności podania przyczyny.

12. Zakupiony towar w Komisie nie podlega reklamacji ani zwrotowi.

sklep komis dla dzieci Lublin